با تکون دادن یه چوب کبریت، مثل یه شعبده باز معادله ۹=۰-۶ رو حل کن + مردمک

0 147

با تکون دادن یه چوب کبریت، مثل یه شعبده باز معادله ۹=۰-۶ رو حل کن + مردمک

با تکون دادن یه چوب کبریت، مثل یه شعبده باز معادله ۹=۰-۶ رو حل کنSource link

Leave A Reply

Your email address will not be published.