تعبیر خواب جهنم | دیدن جهنم و دوزخ در خواب نشانه چیست؟ + مردمک

0 279

تعبیر خواب جهنم | دیدن جهنم و دوزخ در خواب نشانه چیست؟ + مردمک

آیا خواب جهنم خبر از اتفاقات ناگواری است؟ در پاسخ باید گفت: الزاما این‌طور نیست؛ چرا که خواب‌ها نشأت گرفته از ضمیر ناخودآگاه ما انسان‌ها هستند و به طبع، دیدن جهنم و یا بهشت در خواب نیز به انجام کارهای درست و اشتباه در زندگی واقعی باز می‌گردد. گاهی اوقات دیدن خواب جهنم می‌تواند نشانه‌ی پشیمانی، ضعف، دریافت خبرهای بد و لزوم تجدید نظر در سبک زندگی باشد. برای فهمیدن معنی و تعبیر خواب جهنم با ما همراه باشید.


پیشنهاد ستاره:
تعبیر خواب جهنم در یک نگاه
خواب 😴 معنی 📝
تعبیر خواب دیدن خود در جهنم پذیرش سرنوشت خود
تعبیر خواب وارد شدن به جهنم مواجه شدن با گرفتاری در زندگی واقعی
تعبیر خواب سوختن در آتش جهنم چشم بستن بر روی حقایق
تعبیر خواب دیدن آتش جهنم مواجه شدن با شکست در زندگی واقعی
تعبیر خواب خوردن آب جوش در جهنم بدتر شدن بلاها و اتفاقات ناگوار در زندگی
تعبیر خواب نجات از جهنم تحقق اهداف و آرزوها

 

معنای کلی و تعبیر خواب جهنم

جهنم در خواب می‌تواند به چهار موضوع اشاره داشته باشد:

 • پشیمانی: اگر در زندگی واقعی از انجام یا انجام ندادن کاری در گدشته احساس پشیمانی می‌کنید، این احساس در ناخودآگاه شما تاثیر گذاشته و به شکل جهنم در خواب شما نمود پیدا می‌کند. احساس پشیمانی، سمی است که ذهن شما را مسموم می‌کند. 
 • ضعف: دلیل دیگر دیدن خواب جهنم این است که شما در مقابل موقعیت‌های زندگی احساس ناتوانی و ضعف می‌کنید. جالب است بدانید که تعبیر خواب سرما نیز به همین معنی است!
 • خبر بد و ناگوار: دیدن خواب جهنم نشانه‌ی آن است که به زودی یک خبر ناگوار و بد به گوشتان می‌رسد.
 • تجدید نظر در سبک زندگی: این حواب از شما می‌خواهد تا قبل از اینکه دیر شود و چیزی جز پشیمانی و حسرت نداشته باشید، در مورد انتخاب‌‌ها و سبک زندگی‌تان تجدید نظر کنید.

 

تعبیر خواب جهنم - دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب جهنم از نظر معبرین معروف

امام صادق (ع) می‌فرمایند: دیدن جهنم به چند وجه تعبیر می‌شود:

 • خشم خداوند
 • انجام گناه
 • ظلم و ستم پادشاه ستمگر
 • رنج و مصیبت
 • ذلت و خواری
 • خوردن مال یتیم و ربا خواری

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

کلیه معبران دیدن دوزخ در خواب را بد دانسته‌اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده ای نامیمون سخن گفته‌اند؛ ولی انسان‌ها خواب جهنم و دوزخ را با پیش زمینه ذهنی و روحی می‌بینند. در واقع ما زمانی خواب جهنم را می‌بینیم که روحی ناآرام و مشوش و وجدانی اسیر و گرفتار دغدغه و تشویش داشته باشیم. بنابراین در چنین شرایطی، دیدن جهنم در خواب نمی‌تواند مبارک و میمون باشد.

یک انسان با تقوی و نیکوکار هرگز صاحب وجدان نا آرام نخواهد بود و طبعاً خواب دوزخ نمی‌بیند؛ بنابراین چنانچه خواب جهنم دیدیم قبل از هر چیز باید بدانیم که ضمیر ناخود آگاه ما مشوش است و وجدانی زخم خورده داریم که ما را تحت فشار قرار داده است.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی که فرشته‌ای موی پیشانی تو را گرفته و تو را به جهنم می‌اندازد، نماد بدبختی توست.
 • اگر ببینی که وارد جهنم شدی و بیرون نیامدی به معنای گناهکار بودن توست و باید توبه کنی، زیرا به زودی خواهی مرد و اگر توبه نکنی در حالت کفر از دنیا می‌روی.
 • اگر ببینی به جهنم رفته‌ای ولی ندانی کی به آن وارد شدی به معنای این است که همیشه بدبخت و ذلیل خواهی بود و دچار فقر خواهی شد.
 • اگر در خواب جهنم را ببینی ولی آسیب و صدمه‌ای از آن به تو نرسد، یعنی به بدبختی دچار خواهی شد ولی سرانجام رهایی می‌یابی.
 • اگر ببینی در حال خوردن غذا هستی و در آتش جهنم می سوزی، نشانگر گناهکار بودن تو در این دنیاست و سرانجام در آخرت به بلا دچار خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر خواب پل صراط را ببینی و در حال عبور از آن به جهنم افتادی نشانه این است به گرفتاری و بلا دچار خواهی شد.
 • اگر بینی خودت به جهنم وارد شده‌ای نشانگر این است که در حال ارتکاب گناه خواهی مرد.
 • اگر ببینی شمشیر کشیده و به جهنم وارد شدی نشانه فحش و ناسزا گفتن توست.
 • اگر ببینی که در نزدیکی جهنم آتشی بر پا می‌کنی، نشانگر این است که از سمت پادشاه (حاکم زمان خود) دچار گرفتاری خواهی شد.
 • اگر ببینی در جهنم چیزی مانند زقوم می‌خوری (زَقّوم نام درختی است که به گفتهٔ قرآن در قعر آتش جهنم رشد می‌کند.) به معنای کسب دانشی بی فایده است که در نهایت موجب گرفتاری تو خواهد شد و یا اینکه به ناحق خون کسی را می‌ریزی.
 • اگر ببینی از آتش جهنم می‌خوری بدان معناست که مال یتیم می‌خوری.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی تو را کشان کشان به جهنم وارد می‌کنند یعنی عاقبت کافر خواهی شد.
 • اگر در خواب صدای آتش جهنم را بشنوی نشانگر این است که دچار بیم پادشاه (اضطراب ناشی از خشم پادشاه) می‌شوی.
 • اگر ببینی در نزدیکی جهنم قرار داری نشانگر این است که زندگی و معیشت تو در تنگنا قرار دارد.

لیلا برايت، محقق مسائل ماورالطبیعه و پیش بینی می‌گويد: دیدن جهنم در خواب نشانه تغییرات و تحولات ناخوشایند است و اگر خواب ببینید که از جهنم آزاد شده‌‍اید نشانه در امان ماندن از خطر است.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب خود را در جهنم ببینید بیانگر این است که دست به کارهای ناپسند می‌زنید.
 • اگر ببینید در جهنم فریاد می‌زنید نشانه این است که دشمنان شما را شکست می‌دهند.
 • اگر در خواب نزدیکان خود را در جهنم ببینید نشانگر این است که آن ها دچار مشکل شده‌اند.

یونگ می‌گوید: دیدن جهنم در خواب نشانگر موقعیتی اجتناب ناپذیر است که شما از آن رنج می‌برید و تعبیر دیگر آن است که شما از انجام یک گناه آگاهانه می‌ترسید، اما بهتر است دست از تنبیه خود بردارید و به خود سخت نگیرید.

 

تعبیر خواب جهنم

 

تعبیر خواب جهنم در موقعیت‌ها و شرایط مختلف

حال که با تعبیر کلی خواب جهنم آشنا شدید، جالب است بدانید که بسته به موقعیت‌ها و شرایط مختلف، دیدن خواب جهنم می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. برای مثال دیدن خواب وارد شدن به جهنم، همانند دیدن خواب غار، خبر از دشواری و پیچیدگی‌های موجود در آینده‌ی نزدیک می‌دهد در حالی که دیدن خواب فرار از جهنم از شما می‌خواهد که از حس پشیمانی خود دست بشویید. بنابراین، اگر جزئیات خوابی که در مورد جهنم دیده‌اید را به خاطر دارید می‌توانید در ادامه تعبیر آن را بیابید.

۱. تعبیر خواب دیدن خود در جهنم

دیدن خود در جهنم بیانگر آن است که سرنوشت خود را خواهید پذیرفت. احتمالا شما فهمیده‌اید که حتی اگر با چیزی بجنگید، دنیا با سرعت خود پیش خواهد رفت. بنابراین به زودی خواهید پذیرفت که جنگیدن با وقایع اطرافتان فایده‌ای ندارد و هر آن چه که اتفاق می‌افتد را می‌پذیرید. 

 

۲. تعبیر خواب دیدن فرد دیگری در جهنم

این خواب نشان می‌دهد که اگر شخص دیگری توصیه‌های شما را نادیده بگیرد، دچار مشکل می‌شود. شما به فردی که در خواب دیده‌اید اهمیت می‌دهید اما نمی‌توانید او را از این موقعیت پیچیده‌ای که در آن گرفتار است خارج کنید.

 

۳. تعبیر خواب وارد شدن به جهنم

اگر در خواب وارد جهنم شوید، در زندگی واقعی با گرفتاری مواجه خواهید شد. ممکن است حتی از سر کسالت، کاری احمقانه انجام بدهید که در آینده بهای سنگینی برای آن بپردازید.

 

۴. تعبیر خواب سوختن در آتش جهنم

این خواب بیانگر این است که شما برای رسیدن به چیزی در زندگی، از باورهای خود دست برداشته‌اید. شما چنین تصمیمی را گرفته‌اید زیرا احساس می‌کردید که بهترین انتخاب در آن زمان است. دیدن خوابی که افراد دیگری به جز شما در جهنم می‌سوزند نشان می‌دهد که افرادی شما را فریب می‌دهند. یکی از نزدیکانتان از شما سو استفاده می‌کند و به شما صدمه می‌زند.

 

۵. تعبیر خواب دیدن آتش جهنم

دیدن خواب آتش جهنم بیانگر این است که تلاش‌های شما در زندگی با شکست مواجه می‌شوند. 

 

۶. تعبیر خواب بودن همزمان در بهشت و جهنم

این خواب حاکی از اختلافات درونی شماست. خواسته‌های شما مدام در مقابل ارزش‌هایتان قرار می‌گیرند و با هم سر جنگ داردند و در این میان شما نمی‌دانید کدام طرف را انتخاب کنید.

 

۷. تعبیر خواب خوردن آب جوش در جهنم

اگر این خواب را دیده‌اید بهتر است بیشتر مراقب باشید! این خواب بدان معنی است که ممکن است بلاها و اتفاقات ناگوار در زندگی واقعیتان بدتر و شدیدتر شوند و یا حتی ممکن است شما خون کسی را بریزید.

 

۸. تعبیر خواب فرار از جهنم

دیدن خواب تلاش ناموفق برای فرار از جهنم نشان می‌دهد که شما به خاطر اشتباهات گذشته‌ی خود احساس گناه نمی‌کنید. حتی اگر در گذشته به کسی خیانت کرده باشید، باور دارید که تمام تلاش خود را برای آن رابطه انجام داده‌اید.

اگر در خواب موفق به فرار از جهنم شوید، نشان می‌دهد که دیگر بابت فرصت‌های از دست رفته در زندگیتان احساس پشیمانی نخواهید کرد و در عوض به دنبال شانس‌های بهتر در آینده خواهید بود.

 

۹. تعبیر خواب نجات از جهنم

اگر در خواب دیدید که از جهنم خلاصی یافتید و بیرون آمدید، این خواب به معنی تحقق اهداف و آرزوهای شما خواهد بود. در آینده‌ای نزدیک تغییرات قابل توجهی در زندگی خود ایجاد می‌کنید و سبک زندگی خود را بهبود می‌بخشید. به خودتان انگیزه می‌دهید و در زمان سختی و هنگام رویارویی با جالش‌ها تسلیم نمی‌شوید.

 

سخن آخر 

تعبیر خواب چیزی نیست که قرار باشد به طور قطع طبق دستورالعمل در زندگی واقعی شما اجرا شود. به همین دلیل تا جای ممکن باید نشانه‌های خواب را رمزگشایی کرد و آن‌ها را در نظر گرفت تا آینده‌ای روشن‌تر با مشکلات کم‌تر برای خود ترسیم کرد. اگر خواب جهنم دیده‌اید، سعی کنید نشانه‌های آن را در ضمیر ناخودآگاه خود رمزگشایی کنید تا معنی خواب خود را درک کنید.

 

برگرفته از: thepleasantdream 

برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

در افسردگی غم به لایه‌های عمیق زندگی نفوذ کرده و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما به‌وجود می‌آورد. اگر احساس افسردگی دارید، حتما با کمک یک روانشناس متخصص مشکل را ریشه‌یابی کنید و برای حل آن راهکار بگیرید. برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.