فقط با جابجا کردن یک چوب کبریت معادله ۱=۱-۱۴ را به شکل صحیح درآورد؟ + مردمک

0 145

فقط با جابجا کردن یک چوب کبریت معادله ۱=۱-۱۴ را به شکل صحیح درآورد؟ + مردمک

فقط با جابجا کردن یک چوب کبریت معادله ۱=۱-۱۴ را به شکل صحیح درآورد؟Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.