معمای ریاضی تساوی، تساوی‌ها را برقرار کنید! + مردمک

0

[ad_1]

معمای ریاضی تساوی، تساوی‌ها را برقرار کنید! + مردمک

معماهای ریاضی تساوی با ارائه سناریوهایی که مستلزم استفاده فعال از مهارت های حل مسئله است، افراد را مجذوب خود می‌کند. این معماها با دقت طراحی شده اند تا قدرت تفکر را تحریک کنند.

معمای ریاضی تساوی

معمای شماره ۱

معمای ریاضی ۱۵۵

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

برای حل این معما پیروی از ترتیب عملیات ضروری است. ابتدا تقسیم و ضرب را از چپ به راست انجام می‌دهیم که ۱۵۵ را بر ۵ تقسیم کرده و حاصل را در عدد ۳ ضرب می‌کنیم و در انتها عدد ۹۳ حاصل را منهای عدد ۹ می‌کنیم.

پاسخ عدد ۸۴ است.

معمای شماره ۲

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

معمای شماره ۳

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

معمای شماره ۴

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

(۱)×(۴)+۱=۵
(۲)×(۵)+۲=۱۲
(۳)×(۶)+۳=۲۱
(۸)×(۱۱)+۸=۹۶

معمای شماره ۵

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

معمای شماره ۶

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

۳۶=۹+۷+۶+۵+۹ = ۹۷۶۵۹

بنابراین: ۹=۶+۳

برای عدد ۶۵۴۸۲ نیز به همین نحو است: ۷=۵+۲

پس برای عدد ۲۳۱۱۲ پاسخ چنین است:

۹=۲+۳+۱+۱+۲= ۲۳۱۱۲

معمای شماره ۷

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

برای رسیدن به جواب کافی است عدد ۵۵ را از هر کدام از این ارقام حذف کرده و سپس دو عدد دیگر را با هم جمع کنید:

۴+۹ = ۱۳

۱+۶ = ۷

۶+۳ = ۹

۳+۰ = ۳

بنابراین عدد گم شده ۳ است.

معمای شماره ۸

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

معمای شماره ۹

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

معمای شماره ۱۰

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

معمای شماره ۱۰

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

خط اول برعکس شده و ۲۱=۲+۱

خط دوم برعکس شده و حاصل آن با دو برابر عدد اول جمع شده‌است ۳۶ = (۲*۲) +  ۳۲   <=     ۳۲ = ۳+۲

خط سوم برعکس شده و ۴۳ = ۴+۳

خط چهارمم پس برعکس خواهد شد و حاصل آن با دو برابر عدد اول جمع  می‌شود  ۶۲ = (۲*۴) +  ۵۴   <=   ۵۴ = ۵+۴

معمای شماره ۱۱

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

عدد اول در عدد دوم ضرب و حاصل نوشته شود دوباره عدد اول در عدد سوم ضرب و نوشته شود حالا حاصل ضرب بالا با هم جمع و نوشته شود.

۹=۳×۳
۱۵=۵×۳
۲۴=۹+۱۵
(۲۴)(۱۵)(۹)

 پاسخ درست این معادله ۹۱۵۲۴ است. 

معمای شماره ۱۲

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

۱۴ + ۱۹ = ۳۳ (عدد ۱ را در میان حاصل جمع قرار دهید) => 313

۲۵ + ۱۳ = ۳۸ (عدد ۲ را در میان حاصل جمع قرار دهید) => 328

۷ + ۱۸ = ۲۵ (عدد ۳ را در میان حاصل جمع قرار دهید) => 235

۱۰ + ۴۰ = ۵۰ (عدد ۴ را در میان حاصل جمع قرار دهید) => 540

جواب نهایی: ۵۴۰

معمای شماره ۱۳

تست ریاضی

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

مجموع اعداد درون هر دایره میشه ۲۵. پس جای علامت سوال باید عدد ۹ رو بذاریم.

معمای شماره ۱۴

تست هوش ریاضی

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

عدد اول به توان دو منهای عدد دوم میشه جواب. پس جواب میشه ۶ به توان دو منهای یک که میشه ۳۵

معمای شماره ۱۵

معمای ریاضی

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

هر رقم از اعداد سمت چپ باید ضربدر دو بشن. پس بجای علامت سوال باید بذاریم ۸۱۰. چرا که ۴ ضربدر دو میشه ۸ و ۵ ضربدر دو میشه ۱۰.

معمای شماره ۱۶

چالش ریاضی

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

دوبرابر عدد اول به اضافه بقیه اعداد میشه عدد سمت راست معادله. بنابراین برای رسیدن به جواب باید ۷ رو ضربدر دو کنیم که میشه ۱۴ و با ۸ و ۹ جمعش کنیم. جواب میشه ۳۱.

معمای شماره ۱۷

سوال هوش ریاضی

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

این سوال در نگاه اول آسان به نظر می‌آید ولی پیدا کردن ارتباط بین تساوی‌ها کار چندان ساده‌ای نیست. ۱۳ ضربدر ۱۳ می‌شود ۱۶۹ و جمع اعداد ۱۶۹ می‌شود ۱۶. تساوی بعدی نیز به همین صورت است ۳۴ ضربدر ۳۴ می‌شود ۱۱۵۶ که جمع اعداد آن ۱۳ می‌شود و تساوی سوم هم به ترتیب حل خواهد شد. اگر بخواهیم باتوجه به این تساوی‌ها ۷۱ ضربدر ۷۱ را بدست بیاوریم می‌شود ۵۰۴۱ و جمع اعداد آن می‌شود ۱۰

معمای شماره ۱۸

تست هوش ریاضی

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

راه حل این معما به این صورت است که هر رقم از اعداد سمت چپ رو به توان دو می‌رسانیم، در بین آن‌ها جمع ارقام سمت چپ معادله را می‌نویسیم و در نهایت عدد سمت راست را به توان ۲ می‌رسانیم و در انتها می‌نویسیم.

معمای شماره ۱۹

معمای نسبتا ساده ریاضی

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

با یک نگاه ساده می‌توانیم رابطه بین تساوی‌ها را پیدا کنیم. در تساوی اول ۱ ضربدر ۴ به اضافه ۴ می‌شود ۵. خط بعدی ۲ ضربدر ۵ به اضافه ۲ می‌شود ۱۲ و جواب سوال می‌شود ۸ ضربدر ۱۱ به اضافه ۸ که پاسخ ۹۶ خواهد بود.

معمای شماره ۲۰

سوال جالب ریاضی

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

این سوال کمی سخت است و به فکر کردن نیاز  دارد. اگه ارقام هر عدد را جمع بزنیم، عدد حاصل یا فرد است یا زوج. اگر در نظر بگیریم که اعداد زوج برابر با صفر و اعداد فرد برابر با یک هستند، عدد آخر زوج بوده و در جلوی آن عدد صفر قرار می‌گیرد.

معمای شماره ۲۱

معمای ریاضی سخت

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

برای حل این معمای ریاضی تساوی کافی است دو عدد سمت چپ با در یکدیگر ضرب کنید و عدد حاصل را با عدد سوم آن جمع کنید.

جواب: ۵۰

معمای شماره ۲۲

معمای ریاضی تصویری سخت

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

جواب: ۶

اعداد هر ردیف از فرمول زیر پیروی می‌نمایند.

 X * Y + (X + 1) = جواب

=> 6 x 9 + (6 + 1) = 61

=> 5 x 8 + (5 + 1) = 46

=> 4 x 7 + (4 + 1) = 33

=> 3 x 6 + (3 + 1) = 22

=> 1 x 4 + (1 + 1) = 6

معمای شماره ۲۳

چالش سخت ریاضی

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

جواب: ۴۸

X * X – ۱ = جواب

=> 2 x 2 -1 = 3

=> 3 x 3 – ۱ = ۸

=> 4 x 4 – ۱ = ۱۵

=> 5 x 5 – ۱ = ۲۴

=> 7 x 7 – ۱ = ۴۸

معمای شماره ۲۴

معمای ریاضی سخت تصویری

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

=> 9 x 10 + 1 = 91

=> 8 x 9 + 2 + 1 = 75

=> 7 x 8 + 3 + 2 = 61

=> 6 x 7 + 4 + 3 = 49

=> 5 x 6 + 5 + 4 = 39

با بتوجه به موارد بالا خواهیم داشت:

=> 4 x 5 + 6 + 5 = 31

در نهایت پاسخ می‌شود:

=> 3 x 4 + 7 + 6 = 25

جواب: ۲۵

معمای شماره ۲۵

معما و تست هوش اعداد

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

اگه طبق قاعده زیر پیش بروید حتما به جواب خواهید رسید. همانطور که در شکل می‌بینید:

عدد اول ×عدد دوم=دو رقم اول
عدد اول×عدد سوم=دو رقم اول
جمع دو عدد بدست آمده از مراحل قبل – عدد وسطی = دو رقم آخر

در نتیجه عدد چی میشه؟ بله درست گفتید ۱۴۳۵۴۷

معمای شماره ۲۶

تست هوش با جواب

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

راه حل:
۱۱×۱۱=۱۲۱=۴
۲۲×۲۲=۴۸۴=۱۶
۳۳×۳۳=۱۰۸۹=۱۸
۹۹×۹۹=۹۸۰۱=۱۸

جمع تمام اعداد پاسخ هر ضرب رو می شماریم.

جواب: عدد ۱۸

معمای شماره ۲۷

تست هوش با جواب

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

( ۴ = ۳ – ۷ )  

(۱۰ = ۳ + ۷ )  

جواب: ۴۱۰

معمای شماره ۲۸

جای خالی را با اعداد مناسب پر کنید.

معمای ریاضی - معمای اعداد - حل معما

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

پاسخ معمای ریاضی - معما ریاضی - تست هوش ریاضی

معمای شماره ۲۹

معمای ریاضی تساوی

پاسخ معما 👇

.
.
.
.

[ad_2]

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.