معنی زیبایی شکفتن درس چهارم فارسی هفتم با معنی کلمات و آرایه های ادبی + مردمک

0 79

معنی زیبایی شکفتن درس چهارم فارسی هفتم با معنی کلمات و آرایه های ادبی + مردمک

معنی درس زیبایی شکفتن

دوره نوجوانی، دوران شور و شوق و شکوفایی است. دوره ای که بزرگ ترها معمولاً با حسرت و آه از آن یاد می کنند. نوجوانی، دورۀ انتقال از کودکی به بزرگ سالی است. تقریبا از یازده سالگی آغاز می شود و تا هجده سالگی ادامه می یابد که دوره ای پر فراز و فرود، بین وابستگی و استقلال است. نوجوانی دوره ای شبیه به رویا و زیبا است. زیبایی و قشنگی آن را با کم حوصلگی و دلخوری های بیهوده، زشت و تاریک نکنیم. می توانیم از لحظه های زندگی لذت ببریم و جویبار باصفا و زلال و گوارای زندگی را گل آلود نسازیم. 

معنی کلمات:

stars
پیشنهاد ستاره
 • انتقال: جابجایی
 • پرفراز و فرود: پر از پستی و بلندی، با تغییرات زیاد
 • استقلال: عدم وابستگی

دانش ادبی:

 • کودکی و بزرگسالی/ تضاد
 • پرفراز و فرود/ تضاد
 • وابستگی و استقلال/ تضاد
 • تشبیه: دوره نوجوانی/ مشبه: رویا/ مشبه به: زیبا/ وجه شبه: شبیه یعنی مثل/ ادات تشبیه: زیبایی و قشنگی: مترادف و مراعات النظیر/ زندگی به جویبار تشبیه شده است/ مشبه: جویبار/ مشبه به: زلال و گوارای/ وجه شبیه

دانش زبانی:

 • نوجوانی: نهاد
 • انتقال: منتقل شدن
 • پر فراز: بلندی
 • فرود: پستی
 • وابستگی: متکی به دیگران
 • استقلال: خود کفایی
 • رویا: خیال
 • دلخوری ها: رنجش ها
 • بیهوده: بی فایده
 • لذت: هم خانواده لذیذ، التذاذ

_-_-_- -_-_-_

رابطه و رفتار ما با خود، خانواده و دوستان، بسیار مهم است، چون شخصیت ما را شکل می دهد. دوستی خوب است که گفتارش درست و رفتارش پسندیده باشد. در دلش ایمان و مهربانی موج بزند و از چهره و نگاهش امیدواری و نشاط بجوشد. دوست خوب، کیمیاست. استقلال طلبی، کنجکاوی، شوق یادگیری و دانایی و… نوجوان را گاهی ناآرام جلوه می دهد. این جلوه های گوناگون نوجوانی هیچ کدام بیهوده نیستند. ریشه در نیازها و علایق ما دارند.

معنی کلمات:

 • پسندیده: خوب، نیک
 • کیمیا: هر چیز باارزش کمیاب

دانش ادبی:

 • ایمان و مهربانی: مراعات النظیر
 • امیدواری و نشاط: مراعات النظیر
 • دوست خوب: مشبه/ کیمیا: مشبه به/ گرانقدر و با ارزش: وجه شبه/ تشبیه بلیغ
 • استقلال طلبی و کنجکاوی و شوق یادگیری و دانایی: مراعات النظیر

دانش زبانی:

 • شوق: اشتیاق داشتن/ هم خانواده مشوق و اشتیاق
 • رفتارش: عملکردش
 • پسندیده: مورد پسند و خوشایند
 • جلوه می دهد: نشان می دهد
 • بیهوده: بی فایده
 • نیازها: ها علامت جمع
 • علایق: جمع علاقه/ جمع مکسر

_-_-_- -_-_-_

تا می توانیم بیاموزیم. این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند. کتاب پر راز و رمز آفرینش و شگفتی های طبیعت، سرشار از درس ها و اندرزهاست. اگر نیروی جوانی و شادابی و چالاکی این دوره را با تامل، تفکر و بصیرت همراه کنیم به شکوفایی خواهیم رسید. تمیزی و پاکیزگی، آراستگی و پاکدلی، ما را با زیبایی های جهان پرشکوه الهی همراه و همسایه می کند. نوشتن به خط خوش و یادگیری مهارت های دلنشین هنری و آفریدن نوشته ها و تصاویر زیبا، زندگی را از شکوفه های محبت و امید به آینده سرشار می سازد. 

معنی کلمات:

 • اندرز: پند، نصیحت
 • چالاکی: زرنگی
 • تامل: اندیشیدن، درنگ
 • بصیرت: دانایی

دانش ادبی:

 • جوانی و شادابی و چالاکی: مراعات النظیر
 • تامل و تفکر و بصیرت: مترادف و مراعات النظیر
 • تمیزی و پاکیزگی و آراستگی و پاکدلی: مراعات النظیر
 • محبت: مشبه/ شکوفه ها: مشبه به

دانش زبانی:

 • بیاموزیم: یاد بگیریم
 • این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی: گروه نهادی
 • اندرزهاست: پند و نصیحت است
 • می خوانند: فرا می خواند
 • کتاب پر راز و رمز آفرینش و شگفتی های طبیعت: گروه نهادی
 • تامل: اندیشیدن
 • بصیرت: آگاهی
 • خواهیم رسید: مستقبل
 • آراستگی: از نظر ظاهر زیبا بودن
 • پر شکوه: با عظمت
 • الهی: خدایی
 • خط خوش: ترکیب وصفی
 • تصاویر: جمع مکسر تصویر

_-_-_- -_-_-_

توجه: هر گاه نقش در جمله بر بیش از یک کلمه دلالت کند، یک گروه را تشکیل می دهد.

آفریدگار همه شکوفه ها و زیبایی ها اوست که همیشه با ماست. پس در همه کارها و کردارها و همه گاه و جا او را به یاد بیاوریم.

معنی کلمات:

دانش ادبی:

 • همه کار و کردارها: مترادف

دانش زبانی:

 • آفریدگار: خالق: نهاد/ گاه: (مکان) جا/ (مکان) قید مکان و زمانSource link

Leave A Reply

Your email address will not be published.