معنی شعر سخن فارسی ششم (با اینکه سخن به لطف آب است) + مردمک

0 91

معنی شعر سخن فارسی ششم (با اینکه سخن به لطف آب است) + مردمک

معنی شعر سخن به همراه معنی کلمات و آرایه‌های ادبی

با اینکه سخن به لطف آب است
کم گفتن هر سخن صواب است

معنی: با اینکه سخن مانند آب، با طراوت و شادی‌بخش است، کم حرف زدن بهتر و پسندیده‌تر است.

stars
پیشنهاد ستاره

معنی کلمات:

 • لطف: طراوت، نرمی، شادابی
 • صواب: درست، شایسته

نکات دستوری و آرایه ادبی:

 • آب و سراب ← قافیه (است و است ← ردیف)
 • تعداد جمله ← ۲
 • سخن مانند آب است ← تشبیه
 • لطف ← وجه شبه
 • با اینکه ← حرف ربط
 • کم گفتنِ هر سخن ← ترکیب اضافی
 • «سخن» در مصراع اول ← نهاد
 • «کم گفتن هر سخن» در مصراع دوم: نهاد

آب ارچه همه زلال خیزد
از خوردن پر، ملال خیزد

معنی: اگر چه آب، صاف و گوارا است، زیاد خوردن آن سبب آزردگی و ناراحتی می‌شود.

معنی کلمات:

 • ارچه: اگرچه
 • زلال: پاک، صاف
 • ملال: خستگی، ناراحتی
 • خیزد: ایجاد شدن، پدید آمدن

نکات دستوری و آرایه ادبی:

 • زلال و ملال ← قافیه (خیزد و خیزد ← ردیف)
 • تعداد جمله ← ۲
 • خیزد ← فعل مضارع
 • ارچه (مخفّف اگر چه) ← حرف ربط
 • خوردن پٌر ← ترکیب اضافی
 • زلال ← قید
 • همه ← قید

کم گوی و گزیده گوی چون در
تا ز اندک تو جهان شود پر

معنی: کم حرف بزن، اما سخن پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو تمام جهان را فرا بگیرد.

معنی کلمات:

 • گزیده: عالی، پسندیده
 • دُرّ: مروارید
 • اندک: سخن کم و به جا

نکات دستوری و آرایه ادبی:

 • دُر و پُر ← قافیه (ردیف ندارد)
 • تعداد جمله ← ۳
 • چون دُر ← تشبیه
 • اندک و پُر ← تضاد
 • کُلّ بیت، ضرب‌المثل است
 • «چون» به معنی مثل و مانند، حرف اضافه است و «دُر» متمّم می‌باشد
 • گوی ← فعل امر
 • شود ← فعل مضارع
 • کم ← قید
 • گزیده ← قید
 • تا ← حرف ربط
 • «ز» (مخفّف از) ← حرف اضافه
 • کل بیت، ضرب‌المثل است

 

لاف از سخن چو دُر توان زد
آن خشت بود که پر توان زد

معنی: به خاطر سخنان ارزشمند و پسندیده می‌توان خودستایی کرد و به خود نازید چون سخن بیهوده مانند خشت بی‌ارزش است که فراوان دیده می‌شود.

معنی کلمات:

 • لاف: گزاف، دروغ
 • خشت: آجر، گِل خشک شده
 • لاف زدن: گفتار بیهوده گفتن، خودستایی کردن

نکات دستوری و آرایه ادبی:

 • دُر و پُر ← قافیه (توان زد ← ردیف)
 • تعداد جمله ← ۳
 • چو دُر ← تشبیه
 • دُر و خشت ← تضاد
 • این بیت، ضرب‌المثل است
 • «چو» به معنی مثل و مانند، حرف اضافه است نه حرف ربط
 • خشت زدن ← کنایه از پر حرفی

یک دسته گل دماغ پرور
از خرمن صد گیاه، بهتر

معنی: یک دسته گل خوشبو و زیبا از صد دسته گیاه بی‌ارزش، بهتر است.

معنی کلمات:

 • دماغ پرور: خوشبو
 • خرمن: توده و مقدار انبوهی از هر چیز

نکات دستوری و آرایه ادبی:

 • دماغ پرور و بهتر: قافیه (ردیف ندارد)
 • تعداد جمله ← ۱
 • یک و صد ← تضاد
 • کُلِ بیت از یک جمله تشکیل شده است که فعل «است» بعد از بهتر، حذف شده است
 • گل دماغ پرور ← ترکیب وصفی
 • صد گیاه ← ترکیب وصفی
 • کل مصراع اول ← نهاد

پیام شعر سخن

شعر سخن یکی از اشعار نظامی است که در آن به انسان‌ها توصیه می‌کند که بدون فکر حرف نزنند؛ یعنی اوّل فکر بکنند و بعد سخنانی بگویند که با ارزش است؛ زیرا سخن سبب آشکار شدنِ شخصیّت انسان‌ها می‌شود؛ بنابراین باید از سخنانِ بیهوده و بی‌ارزش دوری کرد.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.