چطوری می‌شه با جابجا کردن یه چوب کبریت، معادله ۱=۹+۸ رو درست کرد؟ + مردمک

0 50

چطوری می‌شه با جابجا کردن یه چوب کبریت، معادله ۱=۹+۸ رو درست کرد؟ + مردمک

چطوری می‌شه با جابجا کردن یه چوب کبریت، معادله ۱=۹+۸ رو درست کرد؟Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.